โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

กิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์

>กิจกรรมศิลปะ  สร้างสรรค์  ในช่วงปีใหม่

ศิลปะมีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กจะได้พัฒนาร่างกายในส่วนหลัก ๆ คือ การทำงานประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตา กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมศิลปะ