โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

กิจกรรมเดินทางไกล ให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย

กิจกรรมเดินทางไกล ให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเองรู้จักอยู่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

และทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้เพื่อให้ ลูกเสือ-เนตรนารี ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเดินทางไกล