โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 12 6 18 1
อนุบาล 3 10 3 13 1
รวมชั้นอนุบาล 22 9 31 2
ป.1 13 7 20 1
ป.2 7 6 13 1
ป.3 7 5 12 1
ป.4 4 6 10 1
ป.5 7 1 8 1
ป.6 4 3 7 1
รวมชั้นประถมศึกษา 42 28 70 6
รวมทั้งหมด 64 37 101 8