โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

ผู้บาดเจ็บ อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนของการอพยพผู้บาดเจ็บทางการแพทย์

ผู้บาดเจ็บ เนื่องจากการอพยพผู้บาดเจ็บ ดำเนินการตามหลักการด้วยตัวเอง จากรังของผู้บาดเจ็บ โดยกองกำลังของหมวดการแพทย์ของกองพัน จากกองพันโดยการขนส่ง MPP ในสงครามขนาดใหญ่ผู้บาดเจ็บ ตามกฎต้องผ่านการอพยพทางการแพทย์ทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ เราควรพยายามลดลักษณะการดูแลผู้บาดเจ็บหลายขั้นตอนลง เพราะสิ่งนี้ช่วยปรับปรุงผลการรักษาได้อย่างมาก เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่มวลชน

ซึ่งจะมาถึงพร้อมกันในขั้นตอน ของการอพยพทางการแพทย์ของผู้บาดเจ็บจำนวนมาก เกินความสามารถของสถาบันทางการแพทย์ จึงมีการจัดสรร การดูแลทางการแพทย์ในปริมาณต่างๆ ตัวอย่างเช่น อาจให้การปฐมพยาบาลอย่างครบถ้วน เช่น ผู้บาดเจ็บทุกคนที่ต้องการ หรือตามข้อบ่งชี้เร่งด่วน เช่น เฉพาะผู้บาดเจ็บที่ต้องการช่วยชีวิตเท่านั้น ไม่เพียงแต่ปริมาณเท่านั้น แต่แม้กระทั่งประเภทของการรักษาพยาบาล ที่จัดให้ในขั้นตอนของการอพยพโดยเฉพาะ

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะ ของสถานการณ์การต่อสู้ ขนาดของการสูญเสียสุขอนามัย ความพร้อมของกองกำลังและวิธีการให้บริการทางการแพทย์ ความเป็นไปได้ของการอพยพผู้บาดเจ็บ ไปทางด้านหลังโดยไม่จำกัด เพิ่มเติม ปริมาณการซ้อมรบและประเภทของการรักษาพยาบาล ดังนั้น เมื่อเข้ารับการรักษาในออมเท็บ ขั้นตอนของการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีผู้บาดเจ็บมากถึง 1,000 คนต่อวัน เขาสามารถเปลี่ยนให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเพิ่มปริมาณงานของขั้นตอนการอพยพทางการแพทย์ ในสภาวะการไหลเข้าของผู้บาดเจ็บทำได้โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน สำหรับการจัดหาการรักษาพยาบาล และการจัดระเบียบที่ชัดเจนของวิธีการทำงาน ของกองพลน้อยในการทำงานของบุคลากรของหน่วยงานทั้งหมด กิจกรรมที่ดำเนินการโดยผู้บาดเจ็บในแต่ละขั้นตอน ของการอพยพทางการแพทย์นั้นเป็นมาตรฐาน กล่าวคือการรับและที่พัก การตรวจร่างกาย การจัดหาการดูแลทางการแพทย์

จึงเหมาะสมแก่ทุกคนที่ต้องการตามลำดับความสำคัญ การเตรียมการก่อนอพยพ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการจัดการรักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บในสงครามคือ การคัดแยกทางการแพทย์ การกระจายผู้บาดเจ็บออกเป็นกลุ่มตามสัญญาณ ความจำเป็นในการอพยพทางการแพทย์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน และมาตรการป้องกันตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ปริมาณการแพทย์ ให้การดูแลและขั้นตอนการอพยพที่ได้รับการยอมรับ การคัดแยกทางการแพทย์ ระหว่างจุดและการอพยพ

ซึ่งมีส่วนช่วยให้มีการใช้กำลัง และวิธีการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การคัดแยกภายในจุดคือการกระจายตัวของผู้บาดเจ็บ ออกเป็นกลุ่มตามความจำเป็นสำหรับมาตรการรักษา และป้องกันที่เป็นเนื้อเดียวกันด้วยการกำหนดลำดับ และสถานที่ช่วยเหลือในขั้นตอน ของการอพยพนี้การคัดแยกการอพยพจัดให้มีการกระจายผู้บาดเจ็บออก เป็นกลุ่มตามทิศทางการอพยพต่อไป ลำดับการอพยพ ประเภทของการขนส่งและตำแหน่งของผู้บาดเจ็บ

ระหว่างการขนส่ง ผลการคัดแยกทางการแพทย์จะถูกบันทึก โดยใช้ตราประทับการคัดแยก เช่นเดียวกับในบัตรแพทย์หลัก ประวัติการรักษา ระหว่างทางจากด้านหน้าไปด้านหลัง ในแต่ละขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์ แพทย์คนอื่นๆจะให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเสมอ เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอมาตรการและวิธีการรักษาผู้บาดเจ็บทั้งหมด ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยคำแนะนำในการผ่าตัดภาคสนามของกองทัพ

ผู้บาดเจ็บ

รวมถึงเอกสารแนะนำอื่นๆ นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกด้วยเอกสารทางการแพทย์ของทหาร ที่มาพร้อมกับผู้บาดเจ็บตลอดการอพยพ เมื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะมีการกรอกบัตรแพทย์เบื้องต้น สำหรับผู้บาดเจ็บแต่ละคน ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ประวัติการรักษา เมื่ออพยพออกจากขั้นตอนการให้บริการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพหรือเฉพาะทางซองอพยพคือก่อตัวขึ้น ความช่วยเหลือและการรักษาผู้บาดเจ็บและเสียหาย

ในขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์ ปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลเป็นชุดของมาตรการที่มุ่งขจัดสาเหตุ ที่คุกคามชีวิตของ ผู้บาดเจ็บ ชั่วคราว ป้องกันการพัฒนาของภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง และเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพ มีการปฐมพยาบาลตามลำดับการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนตามคำสั่งหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อื่นๆ ในสนามรบ ในจุดโฟกัสของรอยโรค หรือในที่พักพิงที่ใกล้ที่สุดโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัวเป็นหลัก

ในการปฐมพยาบาล เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะได้รับชุดปฐมพยาบาล AI กลุ่มนักแม่นปืนมีถุงยา หลอดฉีดยาที่มีโพรเมดอล ยาและสิ่งของอื่นๆ ชุดปฐมพยาบาลสำหรับทหารมีอยู่ในอุปกรณ์ของลูกเรือยุทโธปกรณ์ รถถัง รถหุ้มเกราะ การปฐมพยาบาลรวมถึงกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ นำผู้บาดเจ็บออกจากสนามรบ ปล่อยผู้บาดเจ็บจากการอุดตัน การดับไฟเครื่องแบบและสารก่อเพลิง สัมผัสกับผิวหนัง การกำจัดภาวะขาดอากาศหายใจ หยุดเลือดออกภายนอกชั่วคราว

การกำจัดภาวะที่มีลมในช่องเยื่อหุ้มปอดแบบเปิด ปิดบาดแผลด้วยน้ำสลัดปลอดเชื้อ การตรึงการเคลื่อนย้าย การดมยาสลบ การรับยาปฏิชีวนะแบบเม็ด ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการเปิดตัวชุดปฐมพยาบาล สำหรับบุคลากรทางทหาร AI-3-1 โดยบรรจุยาสลบ 1 มิลลิลิตร ในหลอดฉีดยา 2 ชิ้น ถุงแต่งตัวส่วนบุคคล สายรัดห้ามเลือด ต่อไปนี้จะระบุมาตรการการรักษาพยาบาลเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้บาดเจ็บและได้รับผลกระทบ จากรายละเอียดการผ่าตัด

หลังจากปกป้องผู้บาดเจ็บจากการยิงของศัตรู ก่อนอื่นจำเป็นต้องกำจัดภัยคุกคามต่อชีวิต จากภาวะขาดอากาศหายใจ และการตกเลือดในทันที การกำจัดภาวะขาดอากาศหายใจ ทำได้โดยการทำความสะอาดช่องปาก และคอหอยด้วยผ้าเช็ดปาก เมื่อลิ้นหดปากจะเปิดขึ้นด้วยเครื่องขยายปาก ลิ้นจะถูกลบออกด้วยความช่วยเหลือของที่ยึดลิ้น และท่ออากาศถูกแนะนำ ท่อหายใจ TD-10 ในกรณีที่ไม่มีท่อลม เพื่อป้องกันไม่ให้รากของลิ้นเข้าไปกักอีกครั้ง

ผู้บาดเจ็บที่หมดสติจะหันข้างหรือท้องของเขา การหยุดเลือดออกภายนอกชั่วคราวนั้น ทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเลือดออก พวกเขายังได้รับคำแนะนำจากระดับการเปียก ของเสื้อผ้าและสัญญาณทั่วไปของการสูญเสียเลือดเฉียบพลัน ในกรณีที่มีเลือดออกรุนแรง อันดับแรกคุณควรกดหลอดเลือดแดงหลัก ด้วยนิ้วของคุณเหนือแผลของแขนขา หรือหยุดเลือดโดยการจับที่แผล จากนั้นใช้ผ้าพันแผลกดทับด้วยสำลีแผ่นพับจากถุงแต่งตัว BPS 1 ถึง 2 ใบ

หากผ้าพันแผลกดทับไม่ได้ผล หรือเมื่อเลือดออกมากหยุดลงภายใต้สภาวะที่ยากลำบาก ภายใต้การยิงของศัตรู ในเวลากลางคืน สายรัดจะถูกนำมาใช้เมื่อแขนขาขาด สายรัดจะถูกนำไปใช้ทันทีเหนือสถานที่แยก เลือดออกจากเส้นเลือดดำจากเส้นเลือดเล็กๆ จะหยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการยกแขนขาที่บาดเจ็บและใช้ผ้าพันแผลปลอดเชื้อกับบาดแผล

ผ้าพันแผลกดเป็นวิธีเดียวที่เป็นไปได้ในการหยุดเลือดออกรุนแรงจากบาดแผลที่ลำตัว ไม่แนะนำให้งอแขนขาเพื่อหยุดเลือดชั่วคราวในบาดแผลกระสุนปืน เนื่องจากวิธีนี้มีประสิทธิภาพต่ำและกระดูกหักบ่อยครั้ง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเฉียบพลัน ในกรณีที่ไม่มีอาการบาดเจ็บที่ช่องท้อง จะแสดงให้ดื่มน้ำปริมาณมาก

บทความที่น่าสนใจ : ต้อกระจก สาเหตุและอาการของการพัฒนาโรคต้อกระจกอธิบายได้ดังนี้