โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

วันไหว้ครู 

วันไหว้ครู

#การไหว้ครู แสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ในวิถีชีวิตของคนไทยถือว่าครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ให้ความคิด ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตและนอกจากนี้ครูยังเป็นผู้ให้วิชาความรู้จึงได้กระทำพิธีแสดงถึงการยกย่องผู้มีพระคุณแสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อ ครูบาอาจารย แสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาแก่ครูผ้สูอน ว่าศิษย์ได้รับความรู้การอบรมสั่งสอนและเป็นคนดีของสังคมได้ด้วยเพราะภูมิปัญญาของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูจึงได้กระทำพิธีแสดงความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของครูผู้สอน นอกจากนี้ยังแสดงถึงประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเป็นประเพณีที่งดงาม
วันไหว้ครู วันไหว้ครู วันไหว้ครู วันไหว้ครู