โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

เยาวชนยุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

เยาวชนยุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเดินเท้า ขับขี่รถ โดยสารรถประจำทาง ซึ่งล้วนแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
ทั้งสิ้น และ ที่มีความนิยมมากและเป็นสาเหตุ สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูง ก็คือ ขับขี่หรือซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ไปยังสถานศึกษา

เยาวชนยุคใหม่ เยาวชนยุคใหม่ เยาวชนยุคใหม่ เยาวชนยุคใหม่จร

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเดินเท้า ขับขี่รถ โดยสารรถประจำทาง ซึ่งล้วนแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
ทั้งสิ้น และที่มีความนิยมมากและเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูงก็คือ ขับขี่หรือซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ไปยังสถานศึกษา